Förstudier

DEKON erbjuder olika typer av förstudier, där avsikten ofta är att skapa en ”nulägesbild” vilken skall jämföras med framtagna mål och syften. Skillnaden handlar oftast om ekonomiska konsekvenser och svaret som önskas är ofta om projektet går att genomföra eller inte, eller om det ens är en satsning att tänka på (är den lönsam).

Lika vanligt är att förstudien genomförs i syfte att bilda underlag för att styra och precisera innehållet i en kravspecifikation.
Förstudieresultaten sammanställs och presenteras i en rapport, där följande innehåll kan anses typiskt;

  • Företagets idé, mål och syfte
  • Omfattning
  • Avgränsningar
  • Nulägesanalys
  • Intressentkrav
  • Ekonomiska konsekvenser
  • Förutsättningar för/vid genomförande
  • Sammanställning lösningsalternativ

Förstudierapporten används ofta som beslutsunderlag, lägga ner eller fortsätta det tänkta projektet. Den ger samtidigt en indikation om vilken höjd/riktning kommande satsning bör ha och vilka resurser som krävs.

Typiskt för DEKON är en tänkt upphandling av implementerat IT-stöd, eller driftsatt teknisk utrustning, för ett verksamhetsområde. Det senare kan representeras av någon form av maskinlinje. Inom verkstadsindustrin handlar det exempelvis om verktygsmaskiner.

En given konsekvens av genomförd förstudie kan vara framtagande av en kravspecifikation.